Email: biuro@it-energy.pl | Tel. +48 61 8727048

Sprawy

W zależnosci od rodzaju dokumentu możemy zdefiniować unikalne pola w formularzu dla konkretnego rodzaju dokumentu.

Na pierwszym rysunku widać sposób zakładania nowej sprawy

Dla każdego typu dokumentów możliwe jest także zdefiniowanie odrębnych pól. Na przykład dla kategorii Faktura zakupu będą konieczne pola takie jak kwota lub termin płatności, których to pól nie będzie w przypadku np. Umowy.

Na drugim rysunku widać sprawę, poddaną procedurze obiegu.

Na początkowym etapie wprowadzamy zeskanowany dokument i stosowne opisy.

Na rysunku widać przekazywane wiadomości pomiędzy działami zgodnie ze zdefiniowaną procedurą obiegu.

Na każdym etapie jest możliwe także wprowadzanie oprócz opisów zeskanowane dokumenty

Formaty dokumentów mogą być dowolne.

W programie jest także możliwe wprowadzenie na poszczególnych etapach przekazywania wiadomości wprowadzenie predefiniowanych sformułowań zdecydowanie upraszczających pracę użytkowników. W tym przypadku sformułowania takie jak: 'zatwierdzam pod względem merytorycznym' są zdefiniowane na odpowiednim etapie i użytkownik może tylko zaznaczyć odpowiednie pole wyboru lub też nie.