mask

Co należy zrobić, aby uzyskać warunki techniczne, które umożliwiają przyłączenie do sieci elektroenergetycznej?

 

Dostarczanie energii elektryczne jest możliwe po uprzednim przyłączeniu danego obiektu do sieci elektroenergetycznej. Odbywa się ono na podstawie zawartych umów sprzedaży i świadczenia usług przesyłania energii. Przyłącze to odcinek sieci lub jej element, łączący instalacje elektryczne danego budynku z pozostałą częścią sieci, która jest obsługiwana przez dystrybutora energii elektrycznej.

 

Od czego zacząć proces przyłączania do sieci elektroenergetycznej?

Uzyskanie zgody na przyłączenie do sieci wymaga złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej określonego napięcia dla odbiorcy energii elektrycznej. Aby to zrobić, należy zgłosić się do operatora sieci dystrybucyjnej (OSD) działającego na terenie, którego wniosek dotyczy. W Polsce obecnie jest 5 dystrybutorów: Tauron Dystrybucja S.A., PGE Dystrybucja S.A., Enea Operator Sp. z o.o., Energa – Operator S.A., Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

 

sieć elektroenergiczna

Co należy umieścić we wniosku o przyłączenie?

Oprócz podstawowych danych identyfikacyjnych wnioskodawcy i danych lokalizacyjnych przyłączanego obiektu, do wniosku należy dołączyć:

  • dokument z potwierdzeniem posiadania tytułu prawnego do korzystania z obiektu, w którym będzie wykonywane przyłączenie;
  • plan zabudowy, sporządzany na mapie sytuacyjno-wysokościowej (w skali 1:500), w tym projekt elektroenergetyczny, dobór urządzeń i rozwiązań technicznych;
  • ekspertyzę wpływu przyłączenia do sieci na krajowy system elektroenergetyczny, gdy wymagane będzie bezpośrednie przyłączenie do sieci o napięciu 110 kV.

Operator ma 30 dni od daty złożenia wniosku na wydanie warunków technicznych dla wniosków o przyłączenie do sieci o napięciu nie wyższym niż 1kV i 150 dni dla przyłączy do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV. Każdy z OSD ustala własne warunki techniczne.