mask

W jakich sytuacjach sporządza się projekty elektroenergetyczne?

Instalacje i sieci elektroenergetyczne stanowią integralną część infrastruktury budowalnej i energetycznej. Projekty energetyczne to opisy i techniczne rysunki istniejących lub planowanych obwodów elektrycznych, sieci elektroenergetycznych, rozdzielnic, zabezpieczeń, rozmieszczeń okablowania itp.

W jakich sytuacjach niezbędne jest sporządzenie projektu energetycznego?

Na pewno taki dokument jest wymagany jako część projektu budowy obiektów mieszkalnych, przemysłowych czy usługowych. To niezbędny załącznik, bez którego niemożliwe jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Kiedy jeszcze projekt będzie obowiązkowy?

  1. Przy projektowaniu sieci elektroenergetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia w ramach rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej kraju.
  2. Przed przeprowadzeniem modernizacji elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych oraz stacji transformatorowych (słupowych, wnętrzowych i kontenerowych).
  3. W przypadku instalacji i modernizacji zasilania dla systemów pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł (fotowoltaiki czy farm wiatrowych).
  4. Gdy konieczna jest modernizacja układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej, m.in. liczników energii czynnej, energii biernej, przekładników prądowych i napięciowych oraz układów elektrycznych między nimi.
  5. Gdy konieczne jest przyłączenie obiektu do sieci lub znaczna modernizacja już istniejącego przyłącza.
  6. W sytuacji przeprowadzania modernizacji i remontów oświetlenia ulicznego, torowisk tramwajowych lub instalacji kolei podziemnej.
  7. W przypadku wystąpienia kolizji elektroenergetycznych z planowanym zagospodarowaniem działki.

Projekt elektroenergetyczny jest niezbędny tam, gdzie konieczna jest nowa instalacja elektryczna lub występuje duża ingerencja w już istniejącą sieć elektroenergetyczną.

 

koncepcja oszczędzania energii