mask

Cel przeprowadzania audytu energetycznego

Kobieta z kaskiem na tle słupa energetycznegoAudyt energetyczny ma na celu skontrolowanie i ocenę zapotrzebowania energetycznego budynku, wiąże się również ze sprawdzeniem sieci energetycznej pod kątem zgodności z normami i obowiązującymi przepisami prawa. Audyt energetyczny powinien być przeprowadzany w każdym obiektach mieszkalnych, np. blokach, a także w przedsiębiorstwach, które zatrudniają ponad 250 pracowników. Zgodnie z przepisami prawa obowiązuje on również firmy, które osiągają roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro oraz – jeśli sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. Mogą je wykonać również mniejsze przedsiębiorstwa, które chcą mieć pewność, że prawidłowo zarządzają gospodarką nośnikami energii.

Specyfika przeprowadzania audytów energetycznych

Audyty energetyczne przeprowadzane są przez profesjonalne firmy elektroenergetyczne, specjalizujące się w świadczeniu usług tego rodzaju. W ten sposób przedsiębiorstwo może nie tylko skontrolować stan sieci i nośników energetycznych, ale również skorzystać z fachowego doradztwa elektroenergetyków, którzy są w stanie trafnie wskazać obszary wymagające poprawy efektywności energetycznej, co może również przełożyć się na redukcję kosztów energii.

Audyt energetyczny może być wykonany różnymi metodami, np. metodą termowizji. Na podstawie przeprowadzonych badań z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń mierniczych można znaleźć i wskazać wszystkie energetyczne niedoskonałości. Podczas audytu można zidentyfikować problemy, które wpływają niepotrzebną utratę energii. Następnie sporządzany jest szczegółowy raport, w którym zostaje stwierdzone, jakie parametry techniczne obiektu i energia jest niezbędna, do zapewnienia optymalnego poziomu zasilania.

Do najważniejszych obszarów audytów wykonywanych pod kątem efektywności energetycznej zaliczamy m.in. audyt energetyczny budynków ogrzewanych, audyt efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej, audyt energetyczny wykorzystania energii elektrycznej, audyt efektywności energetycznej procesów produkcyjnych, audyt efektywności energetycznej środków transportu firmy.